Dagligdagen


Kl.  6.30   Børnehaven åbner og indtil kl.7.30 kan børnene få morgenmad.

Kl.  9.00   Samling, hvor vi bl.a. spiser den medbragte frugt.

Kl.  9.30   Personalet mødes i køkkenet til en kop kaffe... Børnene leger.

Kl. 10.00  Aktiviteter, leg og grupper sættes i gang.

Kl. 11.30  Børnene deltager i borddækning og frokost

Kl. 12.30  Alle på legepladsen.

Kl. 14-15 Eftermiddagsmaden spises indenfor dette tidsrum.

Kl. 16.45 Børnehaven lukker.

Husk om fredagen lukker børnehaven kl. 15.45

 

Rundkreds/samling:

Vi vil under den daglige samling kl. 9:
-  spise frugt og udveksle beskeder
-  synge og lege fælleslege eller høre historiefortælling

 Stjerne- og Troldegrupper:

Fra september til juni (julemåneden undtaget) er børnene delt op i to grupper efter alder; Mandag, onsdag og torsdag fra 10 - 13. Stjernegruppen er for de yngste og troldegruppen er for de ældste, der skal i skole den kommende sommer. Aktiviteterne i grupperne er målrettet børnenes udviklingsniveau.

I stjernegruppen fokuseres på at skabe rammer, så børnene kan udforske legens verden og udvikle sociale kompetencer. Personalet tilrettelægger aktiviteter, der gennem leg eller dagligdags gøremål styrker og udvikler børnenes færdigheder (motorisk - social - følelsesmæssige - kreative o.s.v.)

I troldegruppen fokuseres på at videreudvikle børnenes kompetencer og færdigheder med udfordringer og aktiviteter, der er tilpasset alderen og med fokus på skolestart.

Der er lavet aftale om, at børnehaverne og skolerne samarbejder om børnenes skolestart. I foråret skal der være mulighed for, at kommende skolebørn i børnehaven samt en voksen, kan besøge de skoler børnene skal gå på. Intentionerne er at personalet fra børnehaven og skolen skal udveksle ideer og erfaringer om det pædagogiske arbejde og det enkelte barn, for at gøre overgangen til skolen så smidig som mulig. Informationer om børnene bliver kun videregivet ved forældrenes samtykke.

Bevægelse, rytmik og dramatik

Vi ønsker gennem dette at lære bør­nene:

- at kende egen krop
- at styrke den fysiske udvikling
- at styrke kreativiteten 
- at udtrykke sig igennem krops­sprog

 

Leg

I legen får børnene mulighed for at bearbejde oplevelser m.m. Specielt rollelegen har stor betydning for barnets selvforståelse, sociale udvikling og fantasi. I legen får barnet prøvet sig selv af i forhold til andre og forsøger at løse konflikter uden voksenhjælp.
I børnehavens puderum, "klovnerum", legorum, "huset" kan børnene, for det meste lege i fred og ro. (se mere om vores tanker om husets indretning i vores pædagogiske overvejelser)  

Sproglig stimulering

Vi mener, at de vigtigste aktivitetsområder for børns sproglige udvikling er, at man har de mange daglige samtaler og at der gives tid til at lytte. Vi mener også, at vi med rim og remser, sange, historier, lege og spil kan motivere og styrke børnenes sproglige udvikling og begrebsverden. I disse mere eller mindre tilrettelagte aktiviteter har vi voksne mulighed for at observere og støtte op om de børn, der er sprogligt svage. Den sproglige udvikling foregår også i de lege og fællesskaber, som børnene selv sætter i gang og hvori fantasi og virkelighed afspejler den verden, de er en del af.

Barnets bog

Ved barnets start i børnehaven udle­veres et ringbind, som skal følge barnet gennem børnehave­årene.
Bogen skal være et bindeled mellem hjem og børnehave. De første sider skal være fotos hjemmefra af fami­lien, f.eks. barnet som lille, søskende, forældre, bedsteforældre, kæledyr, fotos fra dagplejen og måske fra sommerferien. Ved at kigge på og snakke om disse fotos lettes overgan­gen fra dagplejen/hjemmet til børne­haven. Tanken er, at bogen løbende suppleres med tegninger, fotos og små historier fra hverdagen, en vekselvirkning af bidrag fra hjemmet og børnehaven. Bogen står i børneha­ven, hvor den er placeret, så barnet selv kan tage den frem, når det har lyst, og den kan/skal selvfølgelig lå­nes med hjem. Når barnet holder op i børnehaven, får det bogen med hjem.

Udeliv

Vi er på legepladsen hver dag og i sommerhalvåret er vi ofte ude det meste af dagen. Bør­nene leger frit eller deltager i aktivi­teter igangsat af en voksen.
Vi spiser jævnligt madpakker/ef­ter­middagsmad udendørs eller i lyst­hu­set, nyder en portion popcorn eller en kop varm kakao/saft lavet på bål­pladsen.
Lysthuset fungerer også som værk­sted, hvor børnene kan snedkerere sammen med en voksen, eller tegne, male, snitte m.m.

Vi har høns, som børnene er med til at fodre og hente æg hos. I forbindelse med vores høst-tema, har vi tradition for at slagte høns. Bør­nene er ikke med til selve slagtnin­gen, men kigger på - eller er med -  når  fjerene plukkes af  de skoldede høns og de renses for indvolde.

I et hjørne af legepladsen har vi en frodig køkkenhave, hvor vi dyrker diverse velsmagende afgrøder. Sammen med børnene tilbereder og spiser vi udbyttet, f.eks. sylter vi rødbeder, laver kartoffelsuppe m.v.

Legepladsen er ind­rettet, så der både er plads til store fysiske udfoldelser og til mere nære og fredsommelige lege.

Krokodille-hullet er et ”jordnært” område, som er et eldorado for børn, der vil lege med mudder og grave i jord.

Stimuleringen af motoriske og sanse-mæssige færdigheder, samt almen le­geværdi og sikkerhed, er tænkt ind i valget af lege­redskaber og indretningen af lege­pladsen ud fra den plads, vi har til rådighed.

 

Mad i børnehaven

Morgenmad: Til de børn der kommer inden kl. 8.00 tilbydes havregryn, cornflakes eller havrefras, og om fredagen hjemmebagt brød. Måltidet spises i køkkenet.

Mellemmåltid: Som et lille let måltid spi­ser børnene den frugt, grøntsager el­ler lignende, som de har med til samlingsstunden. Vi sørger for at det skæres ud, så børnene smager lidt af hvert.

Frokost: Børnene medbringer selv mad i madkasse eller i smørrebrødspapir, tydeligt forsynet med barnets navn.

Vi opfordrer til, at madpakkerne inde­holder sund og næringsrig kost for ak­tive børn.

Eftermiddagsmad: Et mellemmåltid som også medbringes hjemmefra. Det kan være f.eks. lidt frugt, et stykke brød, en portion frugtgrød, eller lign. 

Drikkelse: Vi sørger for mælk og vand til måltider i løbet af dagen.

Husk at undlade brug af stanniol og yoghurt o. lign i engangsemballage!!

Svømning

I perioder går vi i svømmehallen med troldene (de største børn) fordi svømning:

- alsidigt styrker den motoriske udvik­ling
- bidrager til børnenes forståelse for egen krop
- er en sjov oplevelse af og i vand

Vi vægter ved svømning samtidig fø­lelsen af selvstændighed og øvelsen i selvhjulpenhed (af- og påklædning, vaske sig m.m.)

Ture og udflugter

For at udvide bør­nenes omverdensfornemmelse og give dem fælles op­le­velser, går vi jævnligt ture i lo­kalom­rådet til bl.a. sports­plad­sen, bibliote­ket, skoven og hvor der ellers sker noget. Vi er på en årlig sommerudflugt oftest med bus, det kan være til Madsby parken eller lignende.